results_Branchial
head01 head02 head03
logo
catfish.ir wels catfish silurus glanis esbeleh Member of Fishbase.ir shilat fishery iran شیلات مهدی محجوب اسبله محمد مهدی محجوب زردست
  contact gallery references discussion results material aboutwels carfish about home  
welsback

 


مطالعه ساختارهای دهانی-آبششی

درمطالعه آبششهای ماهی اسبله مشخص شد که کمانهای آبششی در این ماهی ارتباط مستحکمی با زبان بزرگ و ثابت این ماهی دارند. خارهای آبششی در اسبله بطور نامنظم برروی کمان آبششی مستقر شده اند. نکته جالبی که در مظالعه میکروسکوپی خارها مشخص شد این بود که بعضی از خارهای آبششی در اسبله منشعب هستند(تصویر). ضمنا کمان آبششی این ماهی زاویه داراست(تصویر). شعاعهای آبششی این ماهی کاملا نرم است و مشابه شعاعهای آبششی در بسیاری از ماهیهای دیگر می باشد(تصویر اول و دوم). ساختارهای متفاوتی نیز در دندانها اسبله ها مشاهده شد. اولین دندانهایی که در اسبله مشاهده شدند، ردیف دندانهای فکی بودند(تصویر). این دندانها در هر دو فک از مجموعه نامنظمی از چندین دندان ریز تشکیل شده بودند. علیرقم اینکه ظاهر این دندانها برنده به نظر نمی رسد، اما بررسی میکروسکوپی آن از نمای جانبی نشان داد که بسیار تیز هستند(تصویر ). پس از کندن چند دندان از این مجموعه مشخص شد که در زیر آنها بخشهای تیز دیگری هم وجود دارد و چنین بنظر می رسید که از زیر هر دندان، دندان دیگری در حال بیرون آمدن است، البته اثبات این مساله نیاز به مطالعات بیشتری دارد. یک ردیف دندان تیز نیز درمجاورت دندانهای فک بالایی و برروی استخوان تیغه ای وجود داشت که از لحاظ شکل ظاهری کاملا شبیه دندانهای فکی بود. رنگ ظاهری این دندانها روشن بود و ارتباط بسیار محکمی با استخوانهای مجاور داشت. ذکر این مساله مهم است که درخلال جدا نمودن دندانهای اسبله مشخص شد دندانهای عقبی داریا یک شبکه خونی می باشد، به نحوی که حتی پس از جدا کردن دندانها در قسمت زیرین آنها خون وجود دارد، از اینرو رنگ آنها نیز فرق می کند. در انتهای حفره دهانی و قبل از حلق نیز چند صفحه مملو از دندانهای ریز وجود داشتند. این صفحات به تعداد 2 جفت بودند که یک جفت آنها در قسمت بالایی دهان و جفت دیگر دربخش کف دهان بود.

در بررسی ابتدایی باچشم غیر مسلح مشخص شد که رنگ ظاهری این دندانها نارنجی و صورتی هستند، که با رنگ دندانهای فکی و تیغه ای فرق دارد. شکل صفحه بالایی به شکل یک دایره یا بیضی نسبتا منظم بود که در قسمت وسط برآمدگی داشت. جفت پائینی، دارای صفحاتی کشیده و باریکتر بودند که به یک ساقه استخوانی متصل بود. هنگام جداسازی این صفحات انتهایی از دهان برای مطالعات میکروسکوپی مشخص شد که به عکس دندانهای فکی و تیغه ای، این دندانها بصورت تقریبا آزاد قرار دارند و جداکردن آنها بسیار ساده است. رنگ سرخ آنها و مشاهده خون در زیر میکروسکپ نیز به متفاوت بودن ساختار این دندانها درمقایسه با دندانهای فکی اشاره دارد.

مشاهدات میکروسکوپی تفاوتهای دیگری را مابین این دندانها و دندانها فکی نشان داد، از جمله اینکه تراکم دندان را مابین این دندانها و دندانهای فکی نشان داد، از جمله اینکه تراکم دندان نسبت به واحد سطح در این دندانها بسیار بیشتر است. اما در بین دندانهای فکی، دندانهای تیز بیشتر دیده می شوند. صفحه دندانهای انتهای دهان به عکس دندانهای فکی دارای قوس و انحنا می باشد، این امر سبب می شود که اسبله با بخش مرکزی و برآمده این صفحات بتواند انرژی بیشتر برطعمه وارد کند، ضمن اینکه حرکت این دندانهای انتهایی تحت کنترل عضلات مرتجع انتهای دهان و حرکت دندانهای فکی تحت کنترل استخوانهای فک پائینی می باشد.ر(تصویر اول ، دوم ، و سوم).

 

 


 

 

 

  • Copyright © 2009-2013 Catfish.ir, All rights reserved.
  • Designed and Developed by: M. Mahjoob