results_internal
head01 head02 head03
logo
catfish.ir wels catfish silurus glanis esbeleh Member of Fishbase.ir shilat fishery iran شیلات مهدی محجوب اسبله محمد مهدی محجوب زردست
  contact gallery references discussion results material aboutwels carfish about home  
welsback

 


بررسی سیستمهای داخلی:

پس از باز کردن و کنار زدن پوست ناحیه شکمی اولین بخشی که به چشم خورد لایه عضلات شکمی بود(تصویر عضلات). این لایه نسبتا قطور و قابل ارتجاع بوده و بصورت مخطط می باشد. با کنار زدن این لایه اندامهای داخلی اسبله مشخص می گردند(تصویر). در اطراف تمام اندامهای داخلی اسبله غشایی شفاف قرار دارد. در این غشاء مجموعه ای از مویرگهای خونی دیده شدند(تصویر).

اولین بخشی که در بین اندامهای داخلی اسبله به چشم می خورد معده می باشد. معده اسبله به شکل حرف V می باشد. پس از باز کردن معده، مشخص شد که سطح داخلی آن دارای چین خوردگیهای بی شماری می باشد. وجود این چین خوردگیها نشانگر بزرگ بودن قطعات غذای اسبله است، چرا که می تواند حجم معده را افزایش دهد(تصویر چینها). قابلیت ارتجاع معده به حدی است که در نمونه هایی که در معده آنها ماهی وجود داشت جم معده گاه به بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرده بود. وضعیت معده در این نوع ماهیها به گونه ای بود که حتی از بیرون معده پستی و بلندی های بدن ماهی طعمه قابل تشخصی و گاه حتی گونه مصرف شده مشخص بود(تصویر قبل شکافتن و بعد شکافتن).

با وجود اینکه تنها 6 اسبله مورد بررسی دقیق اندامهای داخلی قرار گرفتند، ولی جهت بررسی نوع مواد غذایی معده تمام 11 مورد مربوط به تالاب انزلی شکافته شدند، اما تنها در معده دو ماهی، غذا وجود داشت و سایر ماهیها در وضعیت گرسنگی به سر می بردند. در معده یکی از اسبله ها که 62.2 سانتی متر طول داشت یک ماهی کاراس به طول تقریبا 18 سانتی متر موجود بود(تصویر اول و دوم). فلسهای این ماهی جدا شده یا درحال جدا شدن بودند که نشانگر این مطلب بود که هضم ماهی ابتدا از فلسها شروع می شود. با توجه به اینکه در دهان ماهی اسبله فوق در هنگامی که هنوززنده بود، مقداری فلس وجود داشت، این احتمالات مطرح می شود که ماهیهای طعمه یا در دهان مقداری فلس زدایی می شوند و یا اینکه پس از پس از جدا شدن فلسها در معده اسبله، مقداری یا همه فلسها به جای لوله گوارش، از دهان به بیرون دفع می گردند.

در معده یک اسبله دیگر که دارای رنگ نادر سبز بود بصورت همزمان یک ماهی کفال با طول 17 سانتی متر و یک ماهی سوف حاجی طرخان به طول 13 سانتی متر و تقریبا هضم نشده وجود داشتند(تصویر). این مساله از این جهت دارای اهمیت است که ماهی سوف حاجی طرخان(سوف رودخانه ای) ساکن آبهای شیرین و ماهی کفال بومی آبهای لب شور می باشد. اگر قرار گرفتن این دوماهی (که هردو تازه بودند) در کنار هم اتفاقی نبوده باشد، می توان نتیجه گرفت که اسبله فوق جهت شکار اقدام به یک مهاجرت کوتاه از داخل تالاب انزلی به محل اختلاط آب لب شور و شیرین با هم کرده است. این اسبله ماهی با این حجم غذا تنها 59 سانتی متر طول داشت.

با توجه به اینکه در منابع گوناگون هم اسبله را جزو ماهیان گوشتخوار و هم همه چیز خوار طبقه بندی می کنند، طول روده 5 نمونه از اسبله ها به نسبت طول کل اندازه گیری شد تا نوع دسته بندی آن مشخص گردد(جدول). همانطور که در این جدول دیده می شود، طول همه روده ها بیش از 72 درصد تا 89.67 درصد طول کل میانگین آنها 82.43 درصد می باشد.
گرچه طول روده اسبله کوچکتراز طول کل بدن است و این مشخصه ماهیان گوشتخوار می باشد، ولی با اینحال به کوتاهی روده سایر گوشتخواران نیست. در واقع می توان گفت طول روده اسبله حد فاصل ماهیان گوشتخوار و همه چیزخوار است که این مساله با رژیم غذایی این ماهی همخوانی دارد. شکل طبیعی روده و معده اسبله در تصویر مشخص شده است.
پس از کنار زدن احشاء و اندامهای گوارشی، کیسه شنا مشخص می شود. کیسه شنای اسبله، یک بخشی، بسیار بزرگ و سفید رنگ است(تصویر کیسه شنا). اطراف کیسه شنا را نیز یک غشاء شفاف مویرگی پوشانده است. این کیسه آزاد نیست و به وسیله یک مجرای کاملا واضح به بخش ابتدایی معده مرتبط است(تصویر) در کنار این مجرا، بخش بالایی و پشتی کیسه شنا با مهره های پشتی کاملا جوش خورده است، به نحوی که سالم خارج کردن کیسه شنای اسبله تقریبا غیرممکن می باشد(تصویر).

در پشت کیسه شنا و مابین بخش پائینی کیسه و ستون فقرات، کلیه های اسبله که کشیده و دوبخشی هستند مستقر می باشند. در یک اسبله ماده که در 16 تیر صید گردیده بود تخمدانهای مملو از تخم مشاهده گردید. تخمکهای داخلی آن نیز نارس و کاملا به یکدیگر چسبیده بودند. دربررسی قلب اسبله مشخص گردید که قلب این ماهی بسیار بالاتر از خط فرضی بین دوباله سینه ای(محلی که قلب اکثر ماهیان در آنجا قراردارد) می باشد.(تصویر قلب). این مساله در مورد مغز اسبله نیز صادق بود، به نحوی که حفره مغزی این ماهی عقب تر از محلی که تصور می شد قرار داشت(تصویر مغز).

 


 

 

 

  • Copyright © 2009-2013 Catfish.ir, All rights reserved.
  • Designed and Developed by: M. Mahjoob