results_morphologic
head01 head02 head03
logo
catfish.ir wels catfish silurus glanis esbeleh Member of Fishbase.ir shilat fishery iran شیلات مهدی محجوب اسبله محمد مهدی محجوب زردست
  contact gallery references discussion results material aboutwels carfish about home  
welsback

 


در بررسی شکل ظاهری اسبله تنوع نسبی رنگ در آنها مشاهده شد، اما رنگ اصلی آنها خاکستری و سیاه مات در قسمت پشت و  در پهلوها نیز سیاه، یشمی، طلائی، نقره ای، خاکستری و سفید بصورت ترکیب شده با هم وجود داشت، قسمت شکمی غالب نمونه ها نیز کاملا سفید بود(تصویر). درنمونه های بزرگتر(و نیز نمونه های بزرگ با سر قطع شده در بازار) رنگها به همین صورت ولی روشن تر مشاهده گردیدند. در یک مورد خاص، رنگ ناحیه شکمی نیز همانند پشت تیره ولی با تن کمتر بود. یک مورد اسبله کمیاب نیز صید گردید که رنگ آن کاملا سبز بود. هردو نمونه صید شده متعلق به تالاب انزلی بودند.

شعاع سخت باله سینه ای در تمام نمونه های صید شده کاملا مضرس بود(تصویر). باله مخرجی نیز از ناحیه پایه بطور کامل باباله دمی اتصال داشت(تصویر). رنگ باله های پشتی، دمی و مخرجی در تمام نمونه ها همانند پشت سیاه بود ولی سایر باله ها رنگهای روشنتر داشتند.

در بررسی رنگ سبیلکهای بالایی مشخص گردید که اکثر آنها دارای دو رنگ کرم و سبز می باشند، که در ماهیهای مختلف یکی از این رنگها غالب است(تصویر). در بعضی از نمونه ها رنگ قسمتهای بالایی و پائینی سبیلکهای بالایی همانند بخشهای پشتی و شکمی بدن، باهم فرق دارد و در بالا تیره و پائین آن روشن است. پایه سبیلکهای بالایی استخوانی است، یعنی بخشی از استخوانهای سر برآمدگی پیدا کرده و وارد سبیلکهای بالایی شده است، سبیلکهای پائینی در تمام نمونه ها سفید بودند. در محل اتصال این سبیلکها به بدن، فرورفتگی جزئی دیده می شود(تصویر).

در حد فاصل سبیلک جلویی فک پائینی و دهان، یک ردیف لکه قرمز رنگ به تعداد حدود 20 عدد و در تمام نمونه ها دیده شد. پس از مطالعه میکروسکوپی مشخص گردید که پوست ناحیه چانه در این قسمتها کاملا تحلیل رفته است(تصویر)، به نحوی که اگر از داخل دهان نوری تابانده شود، پرتوهای آن از این نقاط قرمز خارج می گردند. احتمالا باتحلیل رفتن پوست این نواحی فاصله بین اعصاب حسی(چشایی و لامسه) و آب کم شده و این نقاط حساس شده اند و به صورت یک گیرنده حسی(sensor)
عمل می کنند. اندام تولید مثلی خارجی در هر دو جنس نر و ماده دارای تاژکهای سیاهرنگی می باشد.

 

 

 

  • Copyright © 2009-2013 Catfish.ir, All rights reserved.
  • Designed and Developed by: M. Mahjoob